تحقيق قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

چکیده قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می¬شود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.

ادامه مطلب


مطالب تصادفی