بررسی جرم قاچاق انسان در ایران و اسناد بین المللی و نحوه مواجهه با آن

هدف از این پایان نامه بررسی جرم قاچاق انسان در ایران و اسناد بین المللی و نحوه مواجهه با آن می باشد

ادامه مطلب


مطالب تصادفی